Powrót

Gęstości cieczy przy 18oC
Ciało gęstość w kg/m3
Aceton 791
Alkohol etylowy 790
Alkohol metylowy 810
Benzen 880
Benzyna 680-740
Chloroform 1490
Czterochlorek węgla 1590
Eter etylowy 736
Gliceryna 1260
Kwas azotowy
20%
40%

1120
1260
Kwas octowy 1050
Kwas siarkowy
10%
30%
50%

1075
1225
1400
Kwas solny
10%
15%
30%

1050
1075
1555
Lód 0oC 917.6
Ług sodowy
10%
30%
50%

1111
1331
1530
Ług potasowy
10%
30%
50%

1092
1290
1515
Nafta 800-850
Olej lniany 935
Mleko ok. 1300
Rtęć 13550
Siarczek węgla 1260
Terpentyna 870
Toluen 870
Woda (przy 4oC) 999.973
Woda (przy 20oC) 998.099
Woda morska 1025

Gęstości gazów w warunkach normalnych.
Gaz gęstość w kg/m3
Acetylen 1.171
Amoniak 0.771
Argon 1.784
Azot 1.250
Chlor 3.22
Dwutlenek siarki 2.93
Dwutlenek węgla 1.98
Etan 1.36
Etylen 1.251
Fluor 1.71
Hel 0.178
Krypton 3.708
Neon 0.900
Metan 0.717
Ozon 2.22
Powietrze 1.293
Siarkowodór 1.539
Tlen 1.429
Tlenek węgla 1.250